به سایت مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشور خوش آمدید

       
       

جدول شهریه مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در سال 1395  

استان و شهرستان ها به تفکیک گروه سنی 

 

گروه سنی نام استان ردیف
نوباوه نوپا شیرخوار
شهرستانها مرکز استان شهرستانها مرکز استان شهرستانها مرکز استان
885/000 1/150/000 925/000 1/173/000 1/077/000 1/325/000 آذربایجان شرقی 1
751/000 751/000 751/000 751/000 896/000 896/000 آذربایجان غربی 2
1/111/000 1/098/000 1/178/000 1/257/000 1/338/600 1/380/000 اردبیل 3
1/905/000 2/304/000 2/057/000 2/448/000 2/195/000 2/592/000 البرز 4
1/104/000 1/474/000 884/000 1/325/000 953/000 1/466/000 اصفهان 5
 
 
جدول شهریه مهدهای کودک تمام وقت  ( به ریال)
گروه سنی نام استان ردیف
نوباوه نوپا شیرخوار
شهرستانها مرکز استان شهرستانها مرکز استان شهرستانها مرکز استان
1/005/000 1/005/000 817/000 863/000 874/000 966/000 ایلام 6
834/000 1/705/000 979/000 1/138/000 1/150/000 1/257/000 بوشهر 7
- 3/449/600 - 3/53